Du er her

Publikasjoner

På denne siden følger en oversikt over de publikasjoner ved siden av Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap, som er utgitt av Egede Instituttet siden grunnleggelsen i 1947. Listen er ordnet slik at de eldste publikasjonene sees nederst på siden, og de nyeste øverst.

 

Power & Partnership
Knut Edvard Larsen & Knud Jørgensen (ed.) Oxford: Regnum Books International 2014. Utgitt i serien Regnum Studies in Mission

Boken er en artikkelsamling med bakgrunn i prosjektet og konferansen i 2013 med samme navn omkring maktproblematikken i bistand og misjon.  Vi har gjennom publikasjonen søkt å bidra til at religion blir satt på dagsorden i bistandsarbeidet. Bokens fokus er trosbasert utvikling med særlig vekt pås pørsmålet ommakt; hvordan forholde seg til både de mørke og de positive sidene av makt og partnerskap og hvordan disse virker sammen; samt å presentere relevante case-studier på temaet fra noen av verdensreligionene, og å utgi nytt materiale og innsikt på tverrfaglig debatt om temaet, ogd ermed fylle et vakuum i den generelle diskursen om trosbasert utvikling. Olav Kjørven uttaler bla. dette om boka : “This is a unique book, illuminating the intersection of power, social change and faith from a range of perspectives- some of them surprising, all of them important”. Boka, som er på engelsk, er utgitt på Regnum forlag i samarbeid med Digni og NORME, og kan fås ved henvendelse til Egede instituttet (Pris kr 130 + porto).

 

Nye guder for hvermann? Femti år med alternativ spiritualitet

Tormod Engelsviken, Rolv Olsen, Notto R. Thelle. Trondheim: Tapir akademisk forlag 2011. Utgitt i serien Kyrkjefag Profil nr 15.

Denne boka er et resultat av konferansen 50 år med alternativ spiritualitet, som Egede Instituttet arrangerte høsten 2009. Foranledningen var Per Magne Aadnanes’ bok Gud for kvarmann, som skildrer kirkens møte med nyreligiøsitet og alternativ åndelighet i Norge siden 1970. På denne konferansen fikk noen av aktørene i Aadnanes’ framstilling selv komme til orde med analyser og vurderinger av forholdet mellom kirken og nyreligiøsiteten. Artiklene i boka er reviderte utgaver av konferansebidragene. Les mer på Akademika forlag sin side. Boken kan også fås ved henvendelse til Egede Instituttet.

 

Mission to the World: Communicating the Gospel in the 21st Century. Essays in Honour of Knud Jørgensen.
Regnum Books International (2008), 472pp.
Former Director of Areopagos and Associate Professor of Missiology at MF Norwegian School of Theology, Dr. Knud Jørgensen, was 65 years on September 29, 2007. On this occasion a festschrift in his honour was published by Regnum in cooperation with Areopagos and Egede Instituttet in Oslo, Norway. Knud Jørgensen is a Dane who for most of his life has lived in Norway. His life has been one of a series of various ministries in Denmark, Norway, Ethiopia, Switzerland, USA and China. He is an international church and mission leader with connections and contacts in most parts of the global church.
The title of the festschrift, Mission to the World. Communicating the Gospel in the 21st Century. Essays in Honour of Knud Jørgensen, indicates a program: It reflects the various main areas of Knud Jørgensen’s commitment to mission. At the same time it focuses on themain frontier ofmission, theworld, the content of mission, the Gospel, the fact that the Gospel has to be communicated, and the context of contemporary mission: the 21st century. Read more on Regnum Books pages. Boka selges også ved Egede Instituttet.

 


Med Kristus til jordens ender: Festskrift til Tormod Engelsviken

Kjell Olav Sannes, Egil Grandhagen, Terje Hegertun, Knud Jørgensen, Kristin Norseth og Rolv Olsen. Tapir akademisk forlag 2008.

Professor i misjonsvitenskap ved Det teologiske Menighetsfakultet, Tormod Engelsviken, fylte 65 år 25. september 2008. Hans innsats som misjonær, misjonsteolog og misjonsleder har gitt ham en sentral plass både nasjonalt og internasjonalt. Kolleger, medarbeidere og venner har ønsket å hedre ham med festskriftet ”Med Kristus til jordens ender”.

Festskriftet tar opp emner som er sentrale i Tormod Engelsvikens egen teologi og tjeneste, og som er viktige for all kristen misjon. Det er bidrag til misjonshistorien i Etiopia, Kina, Latvia og Norge, og drøftelse av misjonsteologiske emner som forholdet mellom kristen tro og andre religioner, kontekstualisering og økumenikk. Andre artikler tar opp synet på Den Hellige Ånds gave og på karismatiske erfaringer ...

 

Troen er løs: Bidrag til belysning av forholdet mellom folkereligiøsitet, nyreligiøsitet og kristen tro
Leif Gunnar Engedal og Arne Tord Sveinall (red.), Tapir akademisk forlag, 2000

Det religiøse liv i Norge er i bevegelse. Innarbeidet mønstre for religiøs tro og praksis utfordres i møte med impulser fra andre religioner og en mangfoldig nyreligiøsitet. Noen hevder at vi er vitne til radikale endringer i det norske folks religiøse liv. Andre avviser dette som krisemaksimerende overdrivelser. De hevder at det religiøse livet framfor alt er kjennetegnet av en underliggende stabilitet knyttet til en tradisjonsbestemt folkereligiøsitet med ganske markerte kirkelige trekk. Situasjonen er på flere måter ganske uoversiktlig og utfordrende. Det er mye vi ikke vet. Hva vet vi for eksempel om hvordan nyreligiøse trosforestillinger påvirker det religiøse livet til folk flest? Er det grunnlag for å hevde at den tradisjonsbestemte folkereligiøsiteten påvirkes og endres i møte med alternative trosoppfatninger innenfor nyåndeligheten? Hva vet vi om innholdet i den alternative religiøsiteten hos søkende mennesker i vårt samfunn? Og hvilke utfordringer representerer dette mangfoldige religiøse livet for formidlingen av evangeliet om Jesus Kristus? Det er slike spørsmål denne antologien ønsker å belyse. Gjennom empiriske forskningsarbeider, kulturanalytiske bidrag og teologisk refleksjon vil boka gi stoff til en mer innsiktsfull samtale om problemstillinger som er viktige både for kirken og for kulturlivet generelt.

 

SKRIFTER EGEDE INSTITUTTET

1. Erling Danbolt (1947): Misjonstankens gjennombrudd i Norge, 1, Misjonsappellens tid : 1800-1830. Oslo 1947. 433s [les denne i elektronisk utgave på nasjonalbiblioteket].

2.  H.Chr. Mamen, red. (1950): Norske misjonærer som bibeloversettere. Oslo 1950. 218s [les denne i elektronisk utgave på nasjonalbiblioteket].

3.  Otto Chr. Dahl (1951): Malgache et maanjan. Une comparaison linguistique. Oslo 1951. 406s [les denne i elektronisk utgave på nasjonalbiblioteket]

4.  Fridtjov Birkeli (1952): Politikk og misjon. De politiske og interkonfesjonelle forhold på Madagaskar og dets betydning for den norske misjons grunnlegging 1861-1875. Oslo 1952. 484s. [les denne i elektronisk utgave på nasjonalbiblioteket].

5.  Adolf Steen (1954): Samenes kristning og finnemisjonen til 1888. Oslo 1954. 495s. [les denne i elektronisk utgave på nasjonalbiblioteket].

6.  Olav Guttorm Myklebust (1957): The study of Missions in Theological Education. The study of missions in theological education: An historical inquiry into the place of world evangelisation in western protestant ministerial training with particular reference to Alexander Duff's chair of evangelistic theology.Vol. 1 to 1910. Oslo, land og Kirke 1957. 459p

7.  Olav Guttorm Myklebust (1957): The study of Missions in Theological Education. The study of missions in theological education : an historical inquiry into the place of world evangelisation in western protestant ministerial training with particular reference to Alexander Duff's chair of evangelistic theology.Vol. 2 1910-1950. Oslo, land og Kirke 1957. 413p

8. Olav Guttorm Myklebust, red (1958) : Hans Egede. studier til 200-årsdagen for hans død 5 november 1958. Oslo 1958. 320 s [les denne i elektronisk utgave på nasjonalbiblioteket].

9. Olav Hodne (1966): L.O.Skrefsrud. Missionary and social Reformer among the Santals of Santal Parganas. Oslo 1966. 327s [les denne i elektronisk utgave på nasjonalbiblioteket].

10.  Ludvig Munthe (1969): La Bible a Madagascar. Les deux premières traductions du Nouveau Testament malgache. Oslo, Land og Kirke 1969. 244s.

11Misjonskall og forskerglede. Festskrift til professor Olav Guttorm Myklebust på 70-årsdagen 24. juli 1975. Redigert av Nils E. Bloch-Hoell. With summaries in English. Oslo 1975.

12.  Olav Guttorm Myklebust (1980): H. P. S. Schreuder: kirke og misjon. Oslo : Land og kirke/Gyldendal. 429s [Les denne i elektronisk utgave på nasjonalbiblioteket].

13. Olav Guttorm Myklebust med bidrag av C. M. Doke og Ernst Dammann (1986): Én var den første: studier og tekster til forståelse av H. P. S. Schreuder. Oslo : Land og kirke/Gyldendal 1986. 319s.

 

SERIEN "SUPPLEMENTA TIL NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJON"

1. Ludvig Munthe (1968): Misjonæren Lars Dahle. Oslo.

2. Odd Kvaal Pedersen (1969): Afrika i dag-og i morgen? Oslo.

3. Olav Guttorm Myklebust (1971): Misjon i en ny tid. Oslo
   [Les denne i elektronisk utgave på  nasjonalbiblioteket]  

4. Marie Thauland (1973): Register 1947-1971. Norsk Tidsskrift for Misjon. Oslo:Universitetsforlaget. [Les denne som pdf her]


SERIEN "EVANGELIET I VERDEN I DAG"

         
Dette var en skriftserie som kom ut i 1948- ? , og ville gi aktuelle orienteringer "om vår tids misjonssituasjon".

Hefte nr 1:  O. G. Myklebust (1948): Kristen innsats i en verden i omveltning: verdensmisjonsmøte i Whitby, Canada, juli 1947. 63s. [les denne i elektronisk utgave på  nasjonalbiblioteket]

Hefte nr 2: Birger Pernow (1948): Palestina, jødene og vi.  36s.

Hefte nr 3: 4. O.G.Myklebust (red.) (1949): Muhammedanismen som misjonsproblem. 78s.

 

OCCASIONAL PAPERS

No. 1: O. G. Myklebust (1951): An international institute of scientific missionary research.Oslo : Egede-instituttet 1951, 35s.

ANNET
Fredrik Larssen (1948): Misjonen i folkeskolen. Oslo. 64 s [2.plass i Instituttets prisoppgave 1948].
Bjarne Kvam (1948): Oppdragelse til misjon. Oslo: Egede-instituttet 1948, 68s [Les denne i elektronisk utgave på  nasjonalbiblioteket].
O.G.Myklebust, red. (1949): Norsk Håndbok for misjon. Oslo: Egede-Instituttet, 238 s [les denne i elektronisk utgave på  nasjonalbiblioteket].
Martin Osnes (1950): Tropehygiene. Oslo: Egede-Instituttet, 207 s [les denne i elektronisk utgave på  nasjonalbiblioteket].
O.G.Myklebust, red. (1952): Norsk Håndbok for misjon. Oslo: Egede-Instituttet, 205 s [les denne i elektronisk utgave på  nasjonalbiblioteket].
Martin Osnes (1956): En helseundersøkelse av norske misjonærer. Utreist i årene 1844-1941.
Missions from the North. Nordic Missionary Council 50 years, Red. C.F.Hallenkreutz, Johs. Aagaard, Nils E. Bloch-Hoell. Oslo 1974.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer