Du er her

Antroposofi- Rudolf Steiner

 

(Gresk: "antropos" - menneske, "sofia" - visdom) Antroposofien presenterer seg selv som en okkult (skjult, hemmelig) åndsvitenskap. Læren og virksomheten henger så nøye sammen med Rudolf Steiner at de kan behandles under ett.

Historisk bakgrunn Rudolf Steiner ble født i Østerrike-Ungarn i 1861. Allerede som barn hevdet han å leve i en dobbeltverden: en materiell og en åndelig. Det sies at han ofte hadde problemer med å skjelne mellom hva som var hva. For å unngå skarpe reaksjoner fra omverdenen, valgte han å flykte inn i ensomheten og ettertenksomheten. Litt hjelp fikk han som skoleelev, da det gikk opp for ham at geometrien gav svar også på mange åndelige spørsmål. Geometrien ble på mange måter et synlig uttrykk for den åndelige verden han ofte vandret i. På universitetet studerte han naturvitenskap og filosofi. Han hadde aldri problemer med å akseptere den ordinære fysikk og mekanikk, men han protesterte mot å betrakte denne del av virkeligheten som hele virkeligheten.
I 1894 utgav han boken Frihetens filosofi,som egentlig er en kortfattet presentasjon av hele antroposofien. Boken er opptatt av å utvikle den menneskelige tenkning som et middel til å gjennomskue tilværelsens gåter. Allerede her viser Steiner at han distanserer seg fra teosofien. Innenfor teosofien mener man at tenkningen kan være et hinder for å erfare den åndelige verden. Tenkningen må ifølge Steiner spiritualiseres (åndeliggjøres), den må bli sansefri - noe som kan skje gjennom meditasjon. Steiner og antroposofien er mer opptatt av å styrke menneskets individuelle jeg, mens man i teosofien og i god indisk tradisjon vil neddempe det individuelle jegets betydning. Rudolf Steiner hadde passert 40 år før han formidlet sin åndelige innsikt til andre. Han ventet til han hadde fatt en viss posisjon i samfunnet, og til den okkulte tenkningen mer hadde fatt en presentabel form.
Hans mest berømte bøker etter "Frihetens filosofi" er følgende:
Teosofi; Hvorledes erhverves kunnskap om de høyere verdener? og
Vitenskapen om det skjulte.

Akasha-krøniken

Alt det som Steiner lærte, hevdet han å ha hentet fra egne iakttakelser - i første rekke fra den såkalte Akasha-krøniken. Dette er en slags fin substans som befinner seg i universet, der alt som blir sagt, gjort og tenkt på jorden blir innpreget. Mennesker som har utviklet sitt indre erkjennelsesorgan, vil kunne være i stand til å avlese denne krøniken. For Steiner var Akasha-krøniken en like naturlig del av virkeligheten som den materielle og synlige.

Bruddet med teosofien

Ved siden av de tidligere nevnte forskjeller kom det endelige brudd da teosofiens Annie Besant og C.W Leadbeater lanserte Krishnamurti som en slags frelserskikkelse, en Messias for den nye tid. Krishnamurti avviste senere denne tittelen. Etter bruddet stiftet Steiner selv Det Antroposofiske Selskap i 1913. Han hadde da vært generalsekretær i den tyske teosofiske bevegelse fra 1902 til 1913.

Læren om den menneskelige utvikling

Steiner beskriver mennesket ut fra en okkult betraktningsmåte, og ser det som et syvdelt vesen, hvorav bare fire er ferdig utviklet: det fysiske legeme, eterlegemet, astrallegemet og jeg-et. Det er bare jeg-et, menneskets individualitet, som går fra inkarnasjon til inkarnasjon. De tre høyere nivåer vil man kunne nå gjennom okkult utvikling, eller gjennom en rekke inkarnasjoner. De tre høyere nivåer er en åndeliggjøring av de tre lavere, idet jeg-et får kontroll over og utvider disse lavere deler, slik at man far en utvidet bevissthet.

Dypest sett er det det guddommelige i mennesket som skal vekkes til live. Steiner uttalte selv: "I hvert enkelt menneske lever en guddommelig dråpe, og menneskets utvikling går henimot det guddommelige " (Fader Vår).

Det er særlig seks menneskelige egenskaper som må utvikles: kontroll med tanker, følelser og handlinger, fordomsfrihet, tillit til omverdenen og en indre ro og balanse. Ikke minst er det nødvendig å styrke moralske holdninger.

Metodikken for å oppnå en høyere erkjennelse er meditasjon, en meditasjon som aktiviserer både tanke-, følelses- og viljeslivet. Meditasjonen skal ikke resultere i at man taper bevisstheten, men målet er altså en utvidelse av jeg-bevisstheten.

Kristus

Rudolf Steiner identifiserer ikke uten videre Jesus med Kristus. Han hevder at Kristus er en ånd som virket gjennom Jesus de tre siste år av hans liv. Gjennom Kristi offer fikk jorden ny kosmisk kraft, og mennesket ble satt i stand til å gjenerobre kontakt med den åndelige verden. Man taler om "Kristusimpulsen". Dette er et offer som bare skjer én gang. Når Bibelen taler om gjenkomsten, tolker Steiner dette som en gjenkomst i den eteriske verden, den virkelighet som ligger nærmest den åndelige. I denne forbindelse må også nevnes Kristensamfundet,som i 1922 ble opprettet som et eget kirkesamfunn i lys av antroposofien.

Samfunnssyn

Rudolf Steiner var opptatt av at den okkulte utvikling skulle komme alle mennesker til del, og ikke bare en liten elite, slik han mente teosofien hadde tendenser til. Når tilstrekkelig mange mennesker hadde "beskuet" den åndelige verden, ville hele samfunnet bli forvandlet. Det tenkte samfunn blir beskrevet i boken Samfunnets tregrening fra 1919.

Steiner-skolene

Ettersom Rudolf Steiners livsverk er bygd på å formidle innsikt i den åndelige verden, ønsket han også at pedagogikken skulle være preget av dette. Den første Steiner-skole (kalles også Waldorff-skole) startet i 1919. Steiner betraktet barnet som et åndelig vesen i utvikling. Kunnskapsformidlingen skulle derfor hjelpe frem barnets åndelige utvikling, og ikke bare være en formidlingsanstalt for intellektuell kunnskap.
For å effektivisere denne pedagogikken har man dannet egne pedagogiske seminar (også i Norge). Dessuten er antroposofien kjent for sitt biodynamiske landbruk, sin bevegelsesmetodikk eurytmi etc.

Sentrum for bevegelsen

Som sentrum for hele bevegelsen bygde han Goetheanum i Sveits, et senter som ble påbegynt i 1913. Dette senteret brant for øvrig ned i 1922, og det nye stod ikke ferdig før etter Steiners død. (Han døde i 1925.) Antroposofene har et vidtfavnende arbeid over hele verden - også i Norge.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer