Du er her

Dialogteologi på norsk

Forfatter(e): 
Beate Fagerli, Anne Hege Grung, Sven Thore Kloster og Line M. Onsrud (red.)
Utgivelsesår: 
2016
ISBN: 
9788254313169

Bokmelding skrevet av Knud Jørgensen.

Kirkemøtet drøftet under sitt møte i april 2016 hvordanDen norske kirke (DnK) best kunne møte annerledes troende til samtale og sameksistens i et multikulturelt og multireligiøst Norge. I et større perspektiv er dette vel så viktig som spørsmålet om ekteskap og homofili: I kraft av sin religiøse og kulturbærende posisjon vil DnK spille en sentral rolle i en dialog hvor tro møter tro – og ikke-tro, og hvor vi utfordres til å kjenne vår egen tro og åpne den for andre.

Et viktig grunnlag for Kirkemøtets samtale har vært boka Dialogteologi på norsk. I Kirkemøtets vedtak heter det: «Mennesker med ulik tro og livssyn deler mange av de samme livsvilkår og hverdagslige erfaringer. Dialog er nødvendig for å skape gode medmenneskelige relasjoner og et godt og fredelig samfunn hvor religion spiller en konstruktiv, samfunnsbyggende rolle.» Sagt på en annen måte: Religion handler ikke bare om krig og konfrontasjon, men om å leve i pakt med Gud, medmennesker og skapningen. Derfor er det viktig å spørre hvordan kirken skal møte tros- og livssynsmangfoldet i Norge. Det reiser også spørsmål om hvordan kristen teologi blir påvirket og utfordret av andre kulturer og religioner.

Boka handler om dialog med Gud, dialog med andre mennesker og dialog med oss selv. Her finner vi innspill og refleksjoner over erfaringer med dialog og religionsmøte fra 16 forfattere med forskjellig, men ikke veldig ulik bakgrunn. Alle kommer fra en luthersk sammenheng og hører hjemme innen samme dialogtradisjon og samme teologiske verdensbilde. Deres felles utgangspunkt kan sies å være egne dialogerfaringer. Boka inneholder således ikke bidrag fra forfattere fra andre kirkesamfunn, religioner eller livssyn.

Boka har tre deler. Del 1 handler om dialogteologi og kristen selvforståelse i møte med andre: Hvordan vil ens egen religiøse selvforståelse endre seg når bildet av den andre blir annerledes? Bidragsyterne (Notto R. Thelle, Oddbjørn Leirvik, Anne Hege Grung, Gunnar Haaland, Tore Johnsen og Tore Laugerud) forteller om møter med andres tro og livssyn, inklusive livssynshumanismen og nyåndelige bevegelser. I del 2, som bærer overskriften «Dialogteologi i kirkelige handlinger», behandles nye praktisk-teologiske utfordringer i relasjon til dåp, begravelse, skolegudstjenester og sjelesorg (Sunniva Gylver, Steinar Ims, Anne Anita Lillebø og Iselin Jørgensen). Del 3 tar for seg «Dialogteologi i ulike teologiske felt» i form av diskurser om erfaringer fra interreligiøs dialog i et tematisk og teoretisk perspektiv.Her er spennet meget vidt. Det dreier seg om dialog og feminisme, kristent hat mot jøder og muslimer, bibelsk hermeneutikk i dialogarbeidet, religionsteologi, dialog og misjon, sannhetsbegrepet i dialog og til slutt et reli gionsfilosofisk bidrag (Anne Hege Grung, Sven Thore Kloster, Gitte Buch-Hansen, Kajsa Ahlstrand, Bård Mæland, Vebjørn Horsfjord og Raag Rolfsen).

Boka inneholder mye som er verdifullt med tanke på dagens og fremtidens utfordringer til dialog i et multi kulturelt og multireligiøst samfunn. Her vil studenter, kirkelig ansatte og frivillige innen DnK finne relevant ressursmateriale til bruk i religionsdialog. Samtidig viktige grupperinger innen kirke og kristelige organisasjoner savne en bredere og mer nyansert behandling av religionsteologien og i det hele tatt bidrag fra et større miljø. Her tenker jeg både på et bredere fagmiljøi relasjon til teologi og misjon, og jeg tenker på erfaringer fra sammenhenger hvor dialog og evangelisering holdes sammen. Det hadde videre vært en styrke om boka hadde inneholdt et samlende og oppsummerende kapittel om dialogteologi som kontekstuell teologi. Det er en fare for at en del lesere vil plassere denne viktige boka innen en bestemt, mer eller mindre «liberal-teologisk» bås. Det ville være trist – og kunne kanskje også vært unngått?

Bokmeldingen er publisert i Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap 70 (2-3), s. 78

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer