Du er her

Church planting commitment : new church development in Hong Kong during the run-up to 1997

Forfatter(e): 
Håkan Granberg
Utgivelsesår: 
2000
ISBN: 
951-765-040-x

Anmeldt av Rolv Olsen.

På 1990-tallet ble det plantet ca. 250 nye kristne menigheter i Hongkong, et høyere antall enn i tidligere sammenliknbare perioder. Oppblomstringen i menighetsplanting fant sted i løpet av de siste årene før Hongkong ble gjenforent med China og kan nok til en viss grad sies å være stimulert av den forestående gjenforeningen.
Håkan Granberg har studert denne menighetsplantingsprosessen fram mot 1997 i sin doktoravhandling ”Church Planting Commitment”. Han kjenner situasjonen inngående etter å ha arbeidet som misjonsprest i Hongkong i ti år, fra 1986 til 1996. I løpet av den perioden var han selv aktivt engasjert i menighetsplanting. Granberg har studert menighetsplanting som en indrekirkelig prosess og i forhold til den sosiale og politiske konteksten i Hongkong gjennom disse historisk betydningsfulle årene. 

Granberg har foretatt et solid empirisk studium av emnet. Han har foretatt intervjuer med et representativt kirkeledere, ledere av parakirkelige organisasjoner, teologiske lærere, prester og forstandere, lekfolk aktive i menighetsplanting, og nye kirkemedlemmer. Menighetene som er valgt tilhører og avspeiler så godt som hele det kirkelige spektret. Utvalget inkluderer både den katolske og et bredt utvalg av protestantiske tradisjoner, både kinesiskspråklige og fremmedspråklige menigheter, utvalgt etter graden av engasjement i menighetsplanting. Av de forskjellige modeller for kontekstualisering har han valgt å holde seg til den syntetiske, da han finner at denne kommer best til rette med den komplekse situasjonen i Hongkong. 

Metoden er interdisiplinær og grunnet på den såkalte ”grounded theory approach”. Denne metoden kan beskrives som en kvalitativ forskningsmetode som bruker et systematisk sett med prosedyrer for å utvikle en induktivt basert teori om et fenomen. De resultater man etter hvert kommer fra til danner grunnlaget for teoretisk formulering av emneområdet. Metoden er aksjons- og interaksjonsorientert med vekt på prosesser, hensikt, feilslåtte forsøk og forhold som innvirker på aksjon og interaksjon, enten ved å legge til rette for eller å hemme den. 

Granberg finner at ”commitment” er et nøkkelord for å forstå menighetsplantingsprosessen. Ordet som brukes på kinesisk betyr direkte oversatt til norsk ”varmt hjerte”. ”Engasjement” er trolig den mest dekkende begrepet på norsk. Dette engasjementet studeres ut fra ulike synsvinkler; åndelig engasjement, en engasjert kjerne, engasjering av nye medlemmer, en engasjert kirke og engasjement i kontekst. Granberg har godt kjennskap til stoffet og gir en oversiktlig innføring. Boka er velskrevet og språket stort sett lett tilgjengelig. 

Kontekstuelle forhold blir presentert og drøftet slik at leseren kan følge med i tankegangen og øke forståelsen av forholdene. Jeg vil her bare nevne hvordan gjenforeningen med China virket inn på menighetsplantingen før og etter 1997, sammenhengen mellom høye eiendomspriser og tendensen til å legge menighetskirker sammen med institusjoner som skoler, sosialsentre og sykehus, og samvirket mellom kinesisk tradisjon og velfungerende ledelsesstrukturer. 

Leseren vil like fullt kunne finne mangt av høy relevans for vår egen norske kirkelige situasjon. Jeg vil her særlig nevne: betoningen av engasjement i menighetsplanting, nødvendigheten av å være bevisst og ta konsekvensen av konteksten, fellesskaps- heller enn individorientert, drøftelsen av forholdet mellom ”søndagsmedlemmer” og ”disipler”.

Granberg gir også et verdifullt bidrag til kirkevekstdebatten, ikke minst gjennom hans vektlegging av fellesskapets betydning og hans drøftelse av problemområdet rundt ”homogenous units”, ”multiple target groups” og multikulturelle menigheter.

Granberg har gått nøye igjennom sitt materiale. Leseren kan til tider nesten overveldes av ansamlingen av fakta. Vi får likevel heller liten hjelp til å bedømme relevansen av stoffet. Materialet kunne med fordel blitt mer brukt til refleksjoner. Analyse og refleksjoner finnes, men kunne gjerne blitt løftet tydeligere fram og betydningen av funnene drøftet grundigere. 

Jeg savner særlig en grundigere refleksjon over hvorvidt det er tale om virkelig vekst gjennom at nye blir vunnet, bevisstgjøring/aktivisering av mer passive kirkemedlemmer eller en ren forskyvning av medlemmer fra en menighet til en annen. 

Videre savner jeg en nærmere drøfting av om i hvor stor grad den selvforståelsen vi blir presentert for, stemmer med virkeligheten. Stemmer terrenget egentlig med det kartet vi får tegnet så levende? Til tider skulle jeg ønsket en noe større kritisk distanse til stoffet.

Endelig ville jeg gjerne ha sett en mer inngående drøfting av hvilke faktorer som bidrar til og hvilke som hemmer kirkevekst, om man kan avlese et entydig bilde ut av materiale. Kan resultatene samles opp i visse modeller? Finnes det noen typiske trekk på hvordan de forskjellige faktorer fungerer i forhold til hverandre? Hvilke faktorer synes å bidra til menighetsvekst? Hvilke faktorer er ambivalente? Hvilke faktorer kan være hemmende eller bidra til utvekster og en uheldig utvikling? Dette er noen av de spørsmålene jeg skulle ha ønsket å få et tydeligere svar på ut fra materialet.

Disse svakhetene henger etter mitt syn sammen med at Granberg har valgt en temmelig rendyrket deskriptiv metode. Dette er fullt ut legitimt, men jeg skulle likevel gjerne sett at han i større grad hadde benyttet materialet til videre drøftelser og noe klarere konklusjoner, noe som burde være fullt mulig også med hans metodevalg. Slik det nå er, må slutningene i litt for stor grad letes fram av leseren selv.

Personlig hadde jeg også gjerne sett de kinesiske termene gjengitt med tegn, ikke bare med lydskrift. Slik ville boka blitt mer anvendelig for ikke kantonesisk talende kinesere og oss andre som ikke er så vel bevandret i kantonesisk. Dagens datateknologi skulle gjøre det fullt mulig, om enn utgivelsen nok ville bli noe mer komplisert og dyrere. 

Granberg har levert et verdifullt bidrag til forståelsen av kirkevekst og til nødvendigheten av ”de brennende hjerter”, engasjement i menighetsplanting. Han demonstrerer sammenhengen mellom kontekstualitet og sunn kirkevekst. Samtidig som konteksten er tydelig og spiller en vesentlig rolle, er studiets relevans ikke begrenset til den spesielle konteksten. Hongkongs mangekulturelle samfunn og spesielle situasjon som bru mellom øst og vest, sammen med forfatterens forståelse samspillet mellom engasjement, kontekstbevissthet og kirkevekst, gjør at boka kan leses med utbytte langt ut over rekkene av mennesker med spesiell interesse for Hongkong og det kinesiske folk.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer