Du er her

Christianity in Sub-Saharan Africa

Forfatter(e): 
Kenneth R. Ross, J. Kwabena Asamoah-Gyadu og Todd M. Johnson (eds.).
Utgivelsesår: 
2017
ISBN: 
9781474412032

Bokmelding skrevet av Knud Jørgensen.

Dette er første bind i en ny stor serie, Edinburgh Companions to Global Christianity. Serien bygger på og følger opp Atlas of Global Christianity 1910-2010 , som ble publisert i forbindelse med feiringen i 2010 av hundreåret for Edinburgh 1910. Serien er tenkt å omfatte ti bind som gjennomgår land for land i alle kontinenter, og som ikke bare beskriver de ulike landene, men også analyserer regionale og kontinentale trender. Her kombineres landkart, demografiske oversikter og grafiske fremstillinger med essays om hovedtemaer i relasjon til hvert kontinent. Det er således tale om et meget ambisiøst prosjekt hvor det samarbeides med World Christian Database (Todd M. Johnson) ved Center for the Study of Global Christianity ved Gordon-Conwell Theological Seminary i USA. Hvert bind vil ha 30-40 bidragsytere fra pågjeldende kontinent.

Det første bindet handler om kristendom sør for Sahara.Temaet behandles fra fire synsvinkler eller perspektiver. Det første perspektivet er statistisk informasjon om hvert land – hvor mange kristne, hvor stor vekst de siste årtier, kristne tradisjoner/konfesjoner. Her er mye å hente og forbauses over, især den enorme veksten blant pinsevenner og karismatikere siden 1970. I dag utgjør de 21 % av alle kristne sør for Sahara (202 millioner. 1970: 7 %, 19 millioner). I dag er det 565 millioner (59 %) kristne i regionen, i 2050 forventes dette tallet å øke til 1.3 milliarder, især på grunn av befolkningsveksten. 29 % av befolkningen er muslimer og bare 10 % tilhører tradisjonell afrikansk religion.

Det andre perspektivet tar for seg hvert av de 51 land sør for Sahara. Kapitlene er skrevet av lokale forfattere. De er noe ujevne i stil og i kvalitet. Man kan med rette sette spørsmålstegn en del steder dersom man er godt kjent med pågjeldende land fra før. Noe vil handle om ulike syn, mens det andre steder kan være svakheter i bakgrunn og analyse. Generelt får man god og oppdatert informasjon. Seksjonen innledes for øvrig med et glimrende oversiktskapitel (Christianity in Sub-Saharan Africa), skrevet av en av bokens hovedredaktører (Asamoah-Gyadu). Her fremheves især afrikanernes egen hovedrolle i å spre kristentroen; misjonærenes rolle er ofte blitt overdrevet. Kristentroen begynte som en ikke-vestlig religion. Innledningskapitlet tar videre for seg tiden etter Edinburgh 1910 (hvor man som bekjent ikke anså afrikanere for tilstrekkelig siviliserte til å bli kristne), fremveksten av de mange uavhengige kirker (African Independent eller Indigeneous eller Instituted Churches, AIC), eksplosjonen av pinsevenner, det afrikanske verdensbilde, migrasjon, ekklesiologiske spenningsfelter (inklusive homoseksualitet) og Future of Christianity in Sub-Saharan Africa, forfattet av Mercy Amba Oduyoye fra Ghana (tidligere visegeneralsekretær i Kirkenes Verdensråd).

Det tredje perspektivet gjennomgår de viktigste ekklesiologiske tradisjoner (katolsk, anglikansk, protestantisk, AIC, ortodoks, pentekostal, evangelisk). Her savner jeg et kapittel om lutherske kirker. I det hele tatt kan boken både her og ellers kritiseres for å være for påvirket av anglofon/anglikansk tenkning. Hvorfor et helt kapittel om anglikanske kirker, men ikke kapitler om presbyterianske, reformerte og lutherske? Her er det noen lakuner i redaktørenes kjennskap til andre deler av Afrika (Etiopia, Tanzania, Namibia, Madagaskar, Kamerun. Lutherske kirker omtales nesten ikke, hvilket er kritikkverdig når vi vet at alene Mekane Yesus-kirken har mer enn 8 millioner medlemmer). Ikke minst kapitlet om protestanter bør oppgraderes betraktelig.

Siste perspektiv behandler elleve sentrale emner på tvers av konfesjoner og geografi: Tro og kultur, gudstjeneste og spiritualitet, teologi, den sosiale og politiske konteksten, misjon og evangelisering, kjønn (gender), religionsfrihet, interreligiøse relasjoner, Bibelen i afrikansk kristentro, det ondes antropologi og migrasjon. Også her er behandlingen noe ujevn og stilen varierer lovlig mye. F.eks. er migrasjonskapitlet skrevet i en akademisk stil som de fleste afrikanere ville stusse på, og kapitlet om The Anthropology of Evil er altfor fokusert på demonutdrivelse/helbredelse/pentekostale kirker.

Hovedinntrykket er imidlertid at vi her har å gjøre med første bind i en stor og viktig serie om kristentroen i det 21. århundre. Boken bør brukes i relevant undervisning, enten i sin helhet eller i form av enkeltkapitler om spesifikke emner. Og boken bør finnes i alle biblioteker hvor det undervises i global kristentro.

Bokmeldingen er publisert i Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap 72 (2-3), s. 93-94.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer